ประเพณีแห่ผ้าห่มพระธาตจอมทอง มหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ ๙ ประจำปี ๒๕๖๗

ประเพณีแห่ผ้าห่มพระธาตจอมทอง มหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ ๙ ประจำปี ๒๕๖๗

ประเพณีแห่ผ้าห่มพระธาตจอมทอง มหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ ๙ ประจำปี ๒๕๖๗

โดย : khettaphat.ph / 26 มี.ค. 2024 / อ่าน 25       เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๗ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิตติมา กาวีระ คณบดีคณะศิลปศาสตร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และบุคลากรคณะฯ ได้เข้าร่วมโครงการ “ประเพณีแห่ผ้าห่มพระธาตุจอมทอง” ครั้งที่ ๙ ประจำปี ๒๕๖๗ ซึ่งเป็นโครงการในความร่วมมือระหว่างคณะศิลปศาสตร์ วิทยาลัยการศึกษา และ คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา รวมถึงหน่วยงานภายนอก ประกอบด้วย วัดศรีโคมคำ (พระอารามหลวง) จังหวัดพะเยา เทศบาลเมืองพะเยา สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพะเยา สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพะเยา และชุมชนโดยรอบโบราณสถานพระธาตุจอมทอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสืบสานและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของล้านนาไทย ให้คงอยู่คู่เมืองพะเยา สืบไป


       โครงการประเพณีแห่ผ้าห่มพระธาตุจอมทอง ในครั้งนี้ ได้รับความอนุเคราะห์จาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิตติมา กาวีระ คณบดีคณะศิลปศาสตร์ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์โครงการฯ จากนั้น ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา เป็นประธานกล่าวเปิดงาน โดยมีใจความสำคัญตอนหนึ่งว่า “ประเพณีแห่ผ้าห่มพระธาตุจอมทอง ถือได้ว่าเป็นหนึ่งในกิจกรรมสำคัญตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยพะเยา ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ซึ่งมุ่งหวังที่จะปลูกฝังค่านิยม สืบสานขนบธรรมเนียม ประเพณี และสนับสนุนให้นิสิตได้มีโอกาศจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ เพื่ออนุรักษ์ประเพณีและศิลปวัฒนธรรมที่ดีงามของจังหวัดพะเยา”

 
      ประเพณีแห่ผ้าห่มพระธาตุจองทองฯ ที่จัดขึ้นในครั้งนี้ ได้นำพระบรมสารีริกธาตุจากประเทศอินเดีย ดินจากสังเวชนียสถานทั้งสี่ รวมถึงน้ำจากแม่น้ำคงคามหานทีแห่งอินเดีย พร้อมทั้งน้ำจากแหล่งน้ำสำคัญมารวมกัน ๗ แห่ง ได้แก่ “แม่น้ำปิง” จังหวัดเชียงใหม่ “แม่น้ำวัง” จังหวัดลำปาง “แม่น้ำยม” จังหวัดแพร่ “แม่น้ำน่าน” จังหวัดน่าน “แม่น้ำโขง” จังหวัดเชียงราย “น้ำกว๊านพะเยา” จังหวัดพะเยา และยังได้นำ “น้ำจากอ่างหลวง” ซึ่งเป็นแหล่งเก็บน้ำที่ใหญ่ที่สุดภายในมหาวิทยาลัยพะเยา และเป็นแหล่งน้ำสำคัญที่ใช้หล่อเลี้ยงชีวิตชาวมหาวิทยาลัยพะเยา มาประกอบพิธีสรงน้ำในครั้งนี้ นอกจากนี้ยังมีเครื่องสักการะที่สร้างสรรค์ขึ้น โดยมีแบบอย่างมาจากเครื่องสักการะแบบล้านนาโบราณ ได้แก่ () พุ่มดอก () พุ่มพลู  () หมากสุ่ม () หมากเบ็ง () ต้นผึ้ง () ต้นเทียน () ต้นธง ซึ่งนิสิตใช้เวลาว่างหลังเลิกเรียนและในวันหยุด มาช่วยกันทำด้วยความสมัครสมานสามัคคีและศรัทธาที่มีต่อองค์พระธาตุจอมทอง โดยมหาวิทยาลัยพะเยา ได้จัดพิธีตักน้ำและเจริญพระพุทธมนต์น้ำสรงพระธาตุจอมทอง ในวันพุธที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๗ ณ บริเวณสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา


       ประเพณีแห่ผ้าห่มพระธาตุจองทองฯ ในครั้งนี้ นอกจากเป็นการรักษาทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมแล้ว ยังเป็นการสร้างความร่วมมือกับชุมชน ท้องถิ่น เพื่อสืบสานศิลปวัฒนธรรม สอดคล้องกับปณิธานของมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ว่า “ปัญญาเพื่อความเข้มแข็งของชุมชน” โดยจัดพิธีเปิดขึ้น ณ บริเวณถนนข้างศาลหลักเมืองพะเยา ก่อนเคลื่อนขบวน นำโดยช่างฟ้อนนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา แสดงฟ้อน “ปัญญาเรืองรอง ม่วง-ทอง ม.พะเยา” ออกแบบท่าฟ้อนโดย ครูอริน พูลเกษม ผู้เชี่ยวชาญด้านนาฏศิลป์พื้นบ้าน เดินทางไปยังโบราณสถานพระธาตุจอมทอง เพื่อทำพิธีกรรมทางศาสนา ประกอบด้วย การจุดเทียน ธูป บูชาพระรัตนตรัย และประเคนขันศีล การจุดเทียนสัตภัณฑ์สักสาระองค์พระธาตุจอมทอง การถวายผ้าห่มพระธาตุ ยาว ๓๖ เมตร ถวายผ้าห่มพระพุทธรูปประจำฤดูร้อน ถวายเครื่องไทยทาน และถวายผ้าป่า การกล่าวคำบูชาข้าวตอกดอกไม้ น้ำขมิ้นส้มป่อย เพื่อนำน้ำไปสรงองค์พระธาตุ จากนั้นผู้เข้าร่วมโครงการฯ ร่วมกันสรงน้ำองค์พระธาตุจอมทอง และร่วมเวียนเทียน ทั้งนี้ คณะศิลปศาสตร์ขอขอบพระคุณคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยา แขกผู้มีเกียรติ บุคลากรและนิสิตจากทุกภาคส่วนและหน่วยงาน ที่ได้ร่วมแรงร่วมใจทำให้โครงการดังกล่าวฯ ประสบผลสำเร็จด้วยดี

ผู้รับผิดชอบโครงการ: คณะศิลปศาสตร์ วิทยาลัยการศึกษา และ คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

ภาพ : นายกิตติพนธ์ เจริญกุศล รักษาการหัวหน้างานปฏิบัติการฯ / นายเขตฐพัฒน์ เพียรจริง เจ้าหน้าที่ประจำคณะฯ

ข้อมูล / ข่าว : หน่วยกิจการนิสิต คณะศิลปศาสตร์ / นายเขตฐพัฒน์ เพียรจริง
เว็บไซต์คณะศิลปศาสตร์ : http://libarts.up.ac.th/  
More Pictures at Facebook Page : https://www.facebook.com/photolibarts/

แกลเลอรี


แท็ก/คำสำคัญ


SDGs