คณะศิลปศาสตร์จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนิสิตคณะศิลปศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2567

คณะศิลปศาสตร์จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนิสิตคณะศิลปศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2567

คณะศิลปศาสตร์จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนิสิตคณะศิลปศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2567

โดย : khettaphat.ph / 6 มิ.ย. 2024 / อ่าน 28     เมื่อวันอังคารที่ 4 มิถุนายน 2567 คณะศิลปศาสตร์ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิตติมา กาวีระ คณบดี พร้อมด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ คณะผู้บริหาร ประธานหลักสูตร อาจารย์ และบุคลากรสายสนับสนุน ร่วมจัดกิจกรรมปฐมนิเทศนิสิตคณะศิลปศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2567 ณ ห้อง UB 005 อาคาร 99 ปี พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คำแนะนำและเตรียมความพร้อมแก่นิสิต ในการใช้ชีวิตในคณะศิลปศาสตร์และรั้วมหาวิทยาลัยพะเยา โดยมีกิจกรรมดังนี้

 

1) การกล่าวต้อนรับนิสิตใหม่และให้โอวาท โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิตติมา กาวีระ คณบดี

 

2) การกล่าวแนะนำผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (Program Leaning Outcomes) ของหลักสูตรของคณะฯ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมกฤช ตาชม รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

 

3) การให้คำแนะนำเกี่ยวกับการสอบเพื่อเปิดระบบการใช้งานโปรแกรมพัฒนาภาษาอังกฤษด้วยตนเอง NEO+ และ การสอบวัดระดับภาษาอังกฤษเพื่อสำเร็จการศึกษาและเทียบคะแนนในรายวิชาภาษาอังกฤษหมวดวิชาศึกษาทั่วไป โดย ดร.ชนาภา ดวงไฟ รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ

 

4) การให้ข้อมูลการจัดกิจกรรมของคณะศิลปศาสตร์ รวมถึงข้อมูลของระบบทรานสคริปกิจกรรม และระบบอาจารย์ที่ปรึกษา โดย อาจารย์ณัฐวร วงศ์จิตราทร รองคณบดีฝ่ายคุณภาพนิสิต

 

5) การให้คำแนะนำเกี่ยวกับหลักสูตรของคณะศิลปศาสตร์ โดยประธานหลักสูตร ทั้ง 5 สาขาวิชา ประกอบด้วย ดร.วรัญญา ยิ่งยงศักดิ์ ประธานหลักสูตร ศศ.บ. สาขาวิชาภาษาไทย อาจารย์พันธุ์พิชญา ปัญญาฟู ประธานหลักสูตร ศศ.บ. สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น ดร.จารุกัญญ์ จิตรวงศ์นันท์ ประธานหลักสูตร ศศ.บ. สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส ดร.เบญจพร เทพสีหนู ประธานหลักสูตร ศศ.บ. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ และ อาจารย์ณัฐวร วงศ์จิตราทร ให้ข้อมูลเกี่ยวกับสาขาวิชาภาษาจีน รวมถึงบรรยายพิเศษ “อิทธิพลของภาษาจีนที่มีต่อสังคมปัจจุบัน

 

6) การให้ข้อมูลเกี่ยวกับกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) โดย ดร.กลางวารี ไชยวุฒิ หัวหน้างานทุนการศึกษา กองพัฒนาคุณภาพนิสิตและนิสิตพิการ

 

7) การให้ข้อมูลสวัสดิการนิสิต โดย คุณอำนวยพร ขัติวงศ์ ผู้อำนวยการกองพัฒนาคุณภาพนิสิตและนิสิตพิการ

 

8) การแนะนำการให้บริการของศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ โดย สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้


ภาพ: นายเขตฐพัฒน์ เพียรจริง / นายกิตติพนธ์ เจริญกุศล

ข้อมูล: นางสาวโสภิดา สุทธนะ

ข่าว: นายเขตฐพัฒน์ เพียรจริง
เว็บไซต์คณะศิลปศาสตร์: http://libarts.up.ac.th/  
Page Facebook: https://www.facebook.com/photolibarts/

แกลเลอรี


แท็ก/คำสำคัญ


SDGs