คณะศิลปศาสตร์จัดโครงการปฐมนิเทศ อบรมทักษะทางภาษาและการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย

คณะศิลปศาสตร์จัดโครงการปฐมนิเทศ อบรมทักษะทางภาษาและการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย

คณะศิลปศาสตร์จัดโครงการปฐมนิเทศ อบรมทักษะทางภาษาและการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย

โดย : khettaphat.ph / 11 มิ.ย. 2024 / อ่าน 19     คณะศิลปศาสตร์จัดโครงการปฐมนิเทศ อบรมทักษะทางภาษาและการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย สำหรับนิสิตชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2567 กิจกรรมปรับพื้นฐาน แยกตามหลักสูตรและสาขาวิชา โดยจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 5-6 มิถุนายน 2567 ณ อาคารเรียนรวมหลังใหม่ มหาวิทยาลัยพะเยา มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นิสิตชั้นปีที่ 1 ได้เรียนรู้เกี่ยวกับข้อมูลของหลักสูตรและสาขาวิชาของนิสิต รวมถึงได้รับความรู้และทักษะที่เกี่ยวเนื่องกับหลักสูตรดังกล่าวฯ โดยแบ่งออกเป็น 5 กลุ่มสาขาวิชา ประกอบด้วย สาขาวิชาภาษาอังกฤษ สาขาวิชาภาษาจีน สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น สาขาวิชาภาษาไทย และสาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส โดยได้รับความอนุเคราะห์จากคณาจารย์ประจำหลักสูตร ร่วมให้ความรู้และดำเนินกิจกรรม ทั้งนี้ คณะศิลปศาสตร์ ขอขอบคุณคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนทุกท่าน ที่ได้ร่วมจัดกิจกรรมดังกล่าวฯ ให้ลุล่วงตามวัตถุประสงค์


ภาพ: นายเขตฐพัฒน์ เพียรจริง / นายกิตติพนธ์ เจริญกุศล

ข้อมูล / ข่าว: นางสาวโสภิดา สุทธนะ / นายเขตฐพัฒน์ เพียรจริง
เว็บไซต์คณะศิลปศาสตร์: http://libarts.up.ac.th/  
Page Facebook: https://www.facebook.com/photolibarts/

แกลเลอรี


แท็ก/คำสำคัญ


SDGs