ข่าวประชาสัมพันธ์

# ปี รายการ เปิดอ่าน/ดาวน์โหลด
1 2567 ประกาศคณะศิลปศาสตร์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบประมวลความรู้(Comprehensive Examination)สำหรับนิสิตระดับปริญญาโท แผน ข ปีการศึกษา ๒๕๖๖ (ครั้งที่ ๓) ดาวน์โหลด
2 2567 ประกาศคณะศิลปศาสตร์ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา โดยการสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ ในระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2567 คณะศิลปศาสตร์ ดาวน์โหลด
3 2566 ประกาศคณะศิลปศาสตร์ เรื่อง รายชื่อผู้ที่ได้รับทุนสนับสนุนโครงการวิจัยงบประมาณรายได้คณะศิลปศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ดาวน์โหลด
4 2566 ประกาศ ม.พะเยา เรื่อง ผลการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษเพื่อเข้าศึกษาและเพื่อสำเร็จการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ม.พะเยา 2566-2567 ครั้งที่ 2 ดาวน์โหลด
5 2566 Announcement of English for Undergraduates 2023 ดาวน์โหลด
6 2566 Measurement Regulations of English Skills for Undergraduate Program 2023 ดาวน์โหลด
7 2566 Measurement Regulations of English Skills for M.A. Program 2023 (2nd Edition) ดาวน์โหลด
8 2566 แนวปฏิบัติการขออนุญาตปฏิบัติงาน ณ ที่พักอาศัย (Work From Home) ดาวน์โหลด

แสดง 1 ถึง 8 จากทั้งหมด 8 รายการ